BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

โครงการ ทีเอชนิคสัญจร ปี 2 (THNIC Campus Tour)

โครงการทีเอชนิคสัญจร ปี 2
(THNIC Campus Tour)

หลักการและเหตุผล

ในปี 2553 ทีเอชนิค ได้จัดโครงการทีเอชนิคสัญจรขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมน .th และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดโดยใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคอิสาน จัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2554 นี้ ทีเอชนิค ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย มีกำหนดจัดโครงการ ทีเอชนิคสัญจร และจิบกาแฟคนทำเว็บขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิมคือให้ความรู้เกี่ยวกับโดเมน .th และ .ไทย(ดอทไทย) และจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศให้ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดิม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนในส่วนภูมิภาค
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อโดเมนภาย ใต้ .th และองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. องค์กรได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
  2. องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในด้านการให้บริการด้านวิชาการ และสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องชื่อโดเมนภายใต้ .th

รูปแบบการดำเนินการ

  1. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมน .th และแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงนั้น
  2. การออกบูธและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น
    • เชิญผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและ สินค้าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมออกบูธ
    • ทีเอชนิค เปิดบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่มีความรู้และรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงเป็นผู้ให้คำปรึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโยีสารสนเทศจำนวน 150 คน

ค่าใช้จ่าย : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการจัดกิจกรรม
ครั้งวันที่จัดงานสถานที่กำหนดการ /
ลงทะเบียน
1 วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการ
2 วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
โทรศัพท์ 0 2564 8031 ต่อ 125
โทรสาร 0 2564 8033
อีเมล pr@thnic.co.th

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]