BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

เริ่มแล้ววันนี้ !! จดชื่อโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบพิเศษ ถึง 16 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

รายละเอียดการบริการ THNIC Domain Name Parking Service

ทั่วไป
 1. "บริการ THNIC Domain Name Parking Service" [บริการฯ] จะมีผลใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือแก้ไขข้อมูลชื่อโดเมน ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
 2. ตัวเลือก Static Web Page - เป็นบริการฝาก Webpage ไว้บนเครื่องของ THNIC โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • THNIC จะสร้าง 1 Underconstruction Webpage ให้โดยระบุชื่อของเจ้าของชื่อโดเมน
  • ท่านสามารถส่งไฟล์ต่าง ๆ สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลง website ของท่าน มาที่ staff@thnic.co.th ได้ฟรี 1 ครั้ง โดยจำกัดขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 Mb และต้องไม่เป็น CGI สคริปท์ ใด ๆ
 3. ตัวเลือก Web Forwarding - เป็นบริการส่งต่อ Webpage ไปยัง URL> ที่ท่านต้องการ โดยในการใช้งาน ท่านจะเห็นเพียง URL
 4. ตัวเลือก E-mail Forwarding: No - หมายถึงท่านไม่ขอใช้บริการส่งต่อ e-mail
 5. ตัวเลือก E-mail Forwarding: Yes - เป็นบริการส่งต่อ e-mail ซึ่งทุก e-mail ที่ส่งมาภายใต้โดเมนของท่าน จะถูกส่งต่อไปยัง e-mail ปลายทางที่ท่านระบุเพียง 1 ชื่อ
ค่าบริการ
 1. ค่า "บริการฯ" 428 บาท ต่อปี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกแบบใด
 2. การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ "บริการฯ" แบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • เปลี่ยนจาก Static Web Page เป็น Web Forwarding หรือเปลี่ยนจาก Web Forwarding เป็น Static Web Page
  • เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ ลด ไฟล์ในเวปไซต์ของท่าน สำหรับผู้ใช้บริการ Static Web Page ยกเว้นครั้งแรก
  • เปลี่ยน URL ปลายทางสำหรับผู้ที่ใช้บริการ Web Forwarding อยู่แล้ว
  • ขอใช้บริการ E-mail Forwarding สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้บริการนี้
  • เปลี่ยน E-mail ปลายทาง สำหรับผู้ใช้บริการ E-mail Forwarding
  ทั้งนี้ การชำระเงินจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย THNIC จะแจ้งค่า "บริการฯ" ให้ทราบทาง E-mail ยกเว้นผู้เปลี่ยนแปลงจะขอให้ออกเป็นเอกสารการแจ้งหนี้ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์ เป็นครั้ง ๆ ไป
  (พิเศษ! ทีเอชนิคยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด ไฟล์ในเวปไซต์ของท่าน สำหรับ 2 ครั้งแรก)
 3. หลังจากส่งคำขอใช้ "บริการ" เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ตามวิธีการชำระเงินที่ระบบได้แจ้งไว้
 4. ค่า "บริการฯ" ที่ได้รับการชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ แม้ในกรณีที่ผู้ใช้ "บริการฯ" ไม่ประสงค์จะใช้ "บริการฯ" ให้ครบตามกำหนดระยะเวลาก็ตาม
 5. THNIC ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้ "บริการฯ" แก่ท่าน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ได้รับการชำระค่า "บริการฯ" ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การเปลี่ยนรายละเอียดบริการ
 1. ท่านสามารถเปลี่ยนรายละเอียด "บริการฯ" ได้
  - โดยส่งคำร้องขอแก้ไขที่ www.thnic.co.th
  - หรือ ส่งอีเมล์ขอแก้ไขมาที่ staff@thnic.co.th (อีเมล์ต้องส่งมาจากอีเมล์ของ Administrative Contact หรือ Technical Contact เท่านั้น และผู้ขอเปลี่ยนแปลงยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบจาก THNIC ในกรณีที่ THNIC พิจารณาเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ)
 2. ผู้ขอเปลี่ยนแปลงยินดีที่จะชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดในหัวข้อ [ค่าบริการ]
 3. หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมิชอบ THNIC ถือสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นข้อมูลก่อนหน้า หรือยกเลิก "บริการฯ" ตามแต่เห็นสมควร และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
การขอยกเลิกบริการ
 1. ท่านสามารถยกเลิก "บริการฯ" ได้โดยขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อโดเมนของท่าน และเลือก "THNIC Domain Name Parking Service" เป็น No ในข้อ 7 ของแบบฟอร์ม จากนั้นดำเนินขั้นตอนตามการขอแก้ไขข้อมูลปกติ
ความรับผิดชอบ
 1. ในการใช้บริการ E-mail Forwarding ผู้สมัครยินดีที่จะแจ้ง E-mail address ปลายทาง ซึ่งเป็นของผู้สมัครเอง หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ และยินดีที่จะไม่ใช้ E-mail ของผู้อื่น ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ E-mail นั้นไม่อนุญาตหรือยินดีให้ใช้
 2. ในการใช้บริการ Web Forwarding ผู้สมัครยินดีที่จะแจ้ง URL ปลายทาง ซึ่งเป็นของผู้สมัครเอง หรือได้รับอนุญาตแล้ว และยินดีที่จะไม่ใช้ URL ของผู้อื่น ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ URL นั้นไม่อนุญาตหรือยินดีให้ใช้ อนึ่ง WebSite ปลายทางจะต้องไม่แสดงข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือบรรจุข้อความ/รูปภาพ ที่ผิดศีลธรรมอันดีของประเทศไทย
 3. หาก THNIC ตรวจพบ สืบทราบ หรือมีผู้ร้องเรียนว่าผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น THNIC ขอสงวนสิทธิในการระงับ "บริการฯ" ของท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่า "บริการฯ" ที่ได้ชำระแล้ว รวมถึงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอื่น ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น