BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

เงื่อนไขการให้บริการอีเมล์ของ THNIC

** นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตระหนักถึงเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน กรุณาอ่านนโยบายดังกล่าว เพื่อความเข้าใจ และเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองว่า บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนบุคคล ที่ท่านได้กรอกลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เพศ, วันเกิด, อาชีพ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  1. 1.1 ปฎิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
  2. 1.2 นำมาอ้างอิงเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
  3. 1.3 นำมาอ้างอิงเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
  4. 1.4 นำมาอ้างอิงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น เมื่อมีการร้องขอ
 2. ในการติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด จะไม่ทำการตรวจสอบ, เปิดอ่านข้อความ หรือแก้ไขข้อมูลภายในจดหมายของสมาชิก ยกเว้นในกรณีดังที่ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1-1.4
 3. ในกรณีที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ดำเนินการจัดทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การจัดรายการชิงโชค, การจัดประกวดแข่งขัน เป็นต้น บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อกับสมาชิก เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือเพื่อรวบรวมสถิติทางด้านประชากรศาสตร์, ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และด้านทัศนคติ
 4. บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ไม่มีนโยบายขายหรือให้เช่า ข้อมูลของสมาชิกกับบุคคลอื่น หากแต่ในการดำเนินกิจกรรมพิเศษตามข้อ 3 บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทคู่ค้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้หากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถสงวนสิทธิ์ในการไม่เข้าร่วมในกิจกรรม หรือการประกวดนั้น ๆ ได้
 5. บริการต่างๆ และการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการป้องกันความเป็นส่วนตัวจากรหัสผ่าน สมาชิกสามารถทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว" และใช้ชื่อติดต่อบริการและรหัสผ่านของสมาชิกเอง สมาชิกควรรักษาชื่อติดต่อบริการ และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้างล่างนี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน

 1. thMail เป็นบริการฟรีอีเมล์ที่จัดทำโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด thMail เป็นบริการที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อผู้ใช้โดเมนภายใต้ .th โดยเฉพาะ และเพื่อให้บริการฟรีอีเมล์ของ thMail เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียดในข้อตกลงการขอใช้บริการที่ทาง thMail ได้จัดทำขึ้น โดยหลังจากที่อ่านจบแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ โดยสมาชิก thMail จะต้องกรอกข้อมูล ต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยกรอกชื่อ-นามสกุลจริงของท่านลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านในภายหลัง ท่านต้องแจ้งให้ thMail ทราบโดยด่วน โดยใช้ปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว"
 2. thMail ให้บริการรับและส่งอีเมล์ผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บและระบบออนไลน์ของ thMail แก่สมาชิก โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากแต่สมาชิกต้องจัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเอง
 3. thMail ให้บริการเนื้อที่เก็บอีเมล์ ชื่อโดเมนละ 100 เมกะไบต์ (megabyte) โดยสมาชิกสามารถสร้างชื่อติดต่ออีเมล์ภายใต้โดเมนของท่านได้มากที่สุด 3 ชื่อ เมื่อใดก็ตามที่เนื้อที่เก็บอีเมล์ของท่านเหลือไม่ถึง 100 กิโลไบต์ (kilobyte) thMail จะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านทำการลบอีเมล์ที่ไม่ต้องการด้วยตัวท่านเอง และหากเนื้อที่เก็บอีเมล์ของท่านเต็ม ตู้จดหมาย (Inbox) ภายใต้โดเมนของท่าน จะไม่สามารถรับอีเมล์ได้อีก
 4. ชื่อติดต่ออีเมล์ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 5. thMail ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 6. thMail ตระหนักถึงเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นแล้ว thMail จะไม่เปิดอ่านข้อความภาย ในอีเมล์ของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล
 7. ผู้ใช้ระบบของ thMail มีหน้าที่รักษาชื่อติดต่อบริการ และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง
 8. ระบบฟรีอีเมล์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น สมาชิก thMail จะไม่นำบริการฟรีอีเมล์นี้ไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เช่น การทำ spam mail รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม อีกทั้งห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้อีเมล์ ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ สืบเนื่องจากการใช้บริการในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น thMail ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 9. thMail ไม่ขอรับประกันความเสียหายของอีเมล์ที่เกิดจากการใช้บริการ โดย thMail อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ thMail อาจจะเกิดการเสียหายขึ้นได้โดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด อีกทั้ง thMail ไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้อีเมล์ของ thMail เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ดี ระบบที่ thMail เลือกมาให้บริการกับท่านเป็นระบบที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งในสภาวะการทำงานปกติจะไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
 10. thMail ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่พ่วงท้ายมากับอีเมล์ ห้ามมิให้สมาชิกนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับคำยินยอมจาก thMail เป็นลายลักษณ์อักษร
 11. หากภายใต้โดเมนใด ไม่มีผู้ล็อกอิน (log-in) เข้าใช้งานนานเกินกว่า 120 วัน thMail ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกความเป็นสมาชิก รวมทั้งอีเมล์และข้อมูลอื่น ๆ จะถูกลบออกจากเซิฟเวอร์ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการใช้บริการของ thMail อีกครั้ง ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 12. หากชื่อโดเมนภายใต้ .th ที่ใช้บริการ thMail ของสมาชิกถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม thMail ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบอีเมล์และสมุดบันทึกของท่าน ที่เก็บอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกจากระบบ thMail ภายหลังการชื่อโดเมนนั้นถูกลบออกจากระบบทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 13. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ thMail จะประกาศข้อตกลงใหม่ให้ท่านทราบผ่านทางหน้าเว็บ โดยท่านสามารถจะใช้บริการของ thMail ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของ thMail โดยการกดปุ่ม "ยอมรับ"
 14. หาก thMail พบว่าสมาชิกของ thMail ละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ thMail ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า